วิเคราะห์ปัญหาแรงงานภายหลัง การเปิดอาเซียน

ปัจจุบันมีการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือว่าอาเซียน(AEC) การรวมมือกันของประชาคมอาเซียนทำให้ประเทศสมาชิกสามารถที่จะเดินเข้าหากัน ในการพัฒนาด้านต่าง ๆเช่นด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง หรือว่าจะเป็นด้านสังคม  ในด้านของเศรษฐกิจจะมีผลดีคือมีการไหลเวียนของแรงงานอย่างเป็นระบบ ทำให้เป็นความหวังของแรงงานที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า และเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน แต่ก็ยังคงมีปัญหาแรงงานหลังการเปิดอาเซียนอยู่

ประเทศที่มีแรงงานข้ามชาตินั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ประเทศที่อยู่ต้นทาง และประเทศที่อยู่ปลายทาง โดยมีการจัดอันดับประเทศต้นทางที่มีแรงงานออกไปทำงานต่างแดนเป็นอันดับต้นๆ 5 อันดับแรกคือ เมียนมา (2.2 ล้านคน) อินโดนีเซีย (1.2 ล้านคน) มาเลเซีย   (1 ล้านคน) ลาว (9 แสนคน) กัมพูชา (8 แสนคน) ส่วนประเทศปลายทางที่มีแรงงานต่างแดนเข้าไปทำงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าประเทศที่อยู่ต้นทางส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีแรงงานกลุ่มทักษะต่ำ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพแรงงาน โดยร้อยละ 90 ของแรงงานเหล่านี้เลือกออกนอกประเทศเพราะหนีความจน สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น และยังมีผลต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากถ้าแรงงานเหล่านี้ไม่ได้มีการเข้ามาดูแลเพื่อพัฒนาฝีมือให้เป็นไปตามความต้องการของเศรษฐกิจและตามทันเทคโนโลยี จะทำให้เกิดผลกระทบต่อประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งแรงงาน

โดยประเทศผู้รับแรงงานเข้ามาจะได้แรงงานในต้นทุนที่ต่ำ ผลที่เกิดคือ แรงงานไม่มีคุณภาพ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้เข้าสู่เทคโนโลยีจึงเป็นไปได้ยาก ในตอนที่โลกของเราได้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 แต่ผู้ประกอบการยังคงเลือกที่จะใช้แรงงานเป็นกำลังหลัก ส่วนประเทศที่เป็นผู้ส่งแรงงาน ที่แรงงานส่วนมากเลือกออกนอกประเทศเพราะหนีความจน มาหาโอกาสที่น่าจะดีกว่า สุดท้ายแล้วประเทศเหล่านั้นก็จะพบกับปัญหาแรงงานในประเทศของตนเองไม่ค่อยมีคุณภาพ ในอีกทางหนึ่งแรงงานที่ไปทำงานในต่างแดนก็ไม่ได้รับการดูแลที่ดี จึงทำให้เสียโอกาศที่จะพัฒนาประเทศในระยะยาว

ซึ่งจากปัญหาที่กล่าวมาเป็นปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ทุกประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนควรให้ความสำคัญ และช่วยกันแก้ไขปัญหา โดยควรมีการผลักดันในการดำเนินการและบังคับให้ทุกประเทศในกลุ่มสมาชิกปฏิบัติร่วมกัน สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคงจะเป็นการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนในเรื่องของแรงงานข้ามชาติไม่ว่าจะเป็น ประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติ ความแตกต่าง ภาษา และการเคารพสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์